AEGEE

Vize

AEGEE usiluje o demokratickou a rozmanitou Evropu bez hranic, která je sociálně, ekonomicky a politicky jednotná a zároveň podporuje zapojení mladých lidí do jejího budováni a rozvoje.

Mise

AEGEE umožňuje mladým lidem a studentům získat aktivní roli ve společnosti. Vytváří pro ně prostor pro dialog a příležitost k vzdělávání a taky zastupuje jejich zájmy při tvorbě politik. AEGEE posiluje vzájemné porozumění a přibližuje Evropu mladým lidem.

Prostředky

  • Interkulturní výměny

AEGEE vytváří prostor k setkávání a poznávaní kulturních rozdílu mezi členy z různých prostředí,  čímž upevňuje vzájemné porozumění. AEGEE podporuje mobilitu a povzbuzuje mladé lidi k překročení hranic a získávání nových přátel, překonávaní stereotypů a posiluje toleranci, vzájemný respekt a solidaritu.

  • Osobní rozvoj a neformální vzdělávání

AEGEE otvírá příležitosti ke vzdělávání a rozvoji svých členu formou neformálního vzdělávání. Účastí na trénincích, workshopech a aktivní participací v organizaci můžou členové zlepšit své schopnosti (jako vůdčí a komunikační dovednosti, vedení týmu), které jsou velmi užitečné pro budoucí růst.

  • Tematické projekty

Tematické projekty, ať už na lokální nebo mezinárodní úrovni vycházejí z iniciativy členů AEGEE. Zabývají se stávajícími problémy evropské společnosti, budují povědomí mezi mladými lidmi a navrhují řešení z pohledu studentů. Výsledek těchto projektů má dopad v i mimo AEGEE.

  • Prosazování názorů při tvorbě politik

AEGEE shromažďuje názory evropských studentů a prezentuje je zainteresovaným subjektům prostřednictvím kampaní, lobby, konferencí a účastí v širším dialogu při tvorbě politik. Kromě toho, AEGEE informuje studenty a mladé lidi o tom, jaký vliv mají evropské politiky na jejich život a jaké příležitosti poskytují.

  • Prostor pro diskuzi

AEGEE poskytuje mladým Evropanům prostor pro diskuzi a výměnu názorů z evropské perspektivy ve snaze najít společné postoje. Tahle výměna myšlenek je součástí všech našich aktivit, ale odehrává se hlavně v pracovních skupinách (Working Groups), na konferencích a valných shromážděních (EBM a Agora).